Пенсионно осигуряване

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е вторият стълб на пенсионната система. То дава право на:
• втора допълнителна пенсия на всички родени след 31 декември 1959 чрез участие в универсален пенсионен фонд;
• и на работещите първа и втора категория труд, независимо от възрастта, пенсия за ранно пенсиониране чрез участие в професионален пенсионен фонд.

Регламентирано е в дял втори на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Универсалните и професионалните пенсионни фондове се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

Участието във фонд за допълнително пенсионно осигуряване е задължително. Задължението за участие възниква при започване на осигуряване и в зависимост от вида на категорията на упражнявания труд. Имате възможност да изберете сами вашите фондове. Ако не го направите, ще бъдете служебно разпределени на случаен принцип.
Личният избор на фонд трябва да направите в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване като подадете заявление до пенсионноосигурителното дружество, управляващо желания от вас фонд.

Доброволното пенсионно осигуряване цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране и осигуряване на спокойни старини .

То позволява ранно получаване на доброволна пенсия още преди навършване на пенсионна възраст. Важно предимство на този тип осигуряване е, че осигурените лица могат да изтеглят натрупаните средства от лични вноски по всяко време, дори преди настъпване на осигурителен случай(старост,инвалидност,смърт).

Осигуряването се осъществява чрез сключването на осигурителен договор между избраното от Вас пенсионно дружество и осигуреното лице. В него се посочва видът и размерът на осигурителнитe вноски - месечни, периодични или еднократни вноски.

Можете да прехвърляте вашата индивидуална партида от един в друг фонд всяка година по един път. Джей Кей Проджект ЕООД ще Ви помогне за избор на пенсионен фонд от регистрираните в България пенсионно – осигурителни дружества.


Материалите поместени в този сайт имат информационен характер и не са препоръка за взимане на инвестиционно решение!
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни